Poslanie, vízia a ciele CSS - LIPA

Poslanie a vízia CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie

Poslaním Centra sociálnych služieb – LIPA, Kostolná – Záriečie je poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, plnoletým fyzickým osobám so zdravotným obmedzením v domove sociálnych služieb, kde prijímame prijímateľov sociálnych služieb do dovŕšenia dôchodkového veku.

Vízia Centra sociálnych služieb – LIPA, Kostolná – Záriečie je byť zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby na vysoko kvalifikačnej úrovni a prihliada najmä na individualitu prijímateľov sociálnej služby prostredníctvom voľnočasových aktivít v rámci programu sociálnej rehabilitácie.

Ciele zariadenia

 A) V oblasti poskytovania sociálnych služieb

 

 • Budovať dôverný vzťah a individuálny prístup ku prijímateľovi sociálnej služby ako k jedinečnej bytosti;

 • Poskytovanie vysokej úrovne sociálnej starostlivosti;

 • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby prijímateľov sociálnej služby s vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné;

 • Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania a spokojnosť prijímateľov sociálnej služby;

 • Poskytovať svojim prijímateľom sociálnych služieb pocit bezpečia a šťastia;

 • Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít;

B) V oblasti ľudských zdrojov 

 • Zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a ich kompetentnosť prostredníctvom vzdelávacích aktivít na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni s cieľom zvyšovania kvalifikácie zamestnancov;

 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a aplikovať ich na naše podmienky;

 • Vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov;

 

C) V oblasti investícií a infraštruktúry

 

 • Nadstaviť budovu A o jedno podlažie- z dôvodu skvalitnenia sociálnej služby (zvýšiť komfort ubytovania pre PSS, z 3- lôžkových izieb spraviť 2- lôžkové a 1- lôžkové);

 • V nadstavenej časti vytvoriť spoločenskú miestnosť na využitie voľnočasových aktivít;

 • V nadstavenej časti zriadiť Snoezelen miestnosť- podľa zamerania, cieľovej skupiny a odbornej kvalifikácie (formou terapie, cieľovej skupiny alebo využitia voľného času);

 • Zrekonštruovať sociálne zariadenia pre kuchyňu;

 • Vytvorenie petangového ihriska na dvore zariadenia, za účelom rozšírenia voľnočasových aktivít pre PSS;