Strategická vízia, poslanie a ciele CSS - LIPA v roku 2020 - 2030

Strategická vízia, poslanie a ciele CSS – LIPA sú zamerané na podporu a rozvoj individuálnych potrieb PSS, na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností PSS viesť samostatný život a podpory jeho začlenenia do spoločnosti. Presadzujeme partnerský, individuálny a aktívny prístup k PSS, ktorý ho vedie k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocneniu a objavuje hodnotu terajšieho a potenciálneho prínosu PSS pre spoločnosť.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú na aj na subjektívnu spokojnosť PSS. PSS je naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.